Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiatach: Grójeckim i Warszawskim Zachodnim” realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: grójeckim oraz warszawskim zachodnim.

Całkowita wartość projektu: 1 171 644,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 937 315,20 zł

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (technika) z terenu powiatów grójeckiego (2 szkoły) i warszawskiego zachodniego (1 szkoła) poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, zajęć prowadzących do nabycia kompetencji i doradztwa zawodowego dla 120 uczniów (K 55, M 66) i staży/praktyk dla min. 10% z nich oraz kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla 22 nauczycieli zawodu (K 17, M 5) oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych szkołach objętych wsparciem do końca grudnia 2023 roku.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w trzech placówkach na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania,
  • utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w trzech placówkach, mających za zadanie realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego,
  • wsparcie rozwoju 22 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, poprzez udział w szkoleniach Dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie) dla 120 uczniów,
  • rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla 12 uczniów biorących udział w projekcie.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 120 uczniów (w tym 55 kobiet) z 3 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 22 nauczycieli zwodu (w tym 17 kobiet) ze szkół objętych wsparciem.

  • Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu: 40 uczniów i 6 nauczycieli,
  • Technikum w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grojec: 40 uczniów i 6 nauczycieli,
  • Technikum w Zespole Szkól im. Wincentego Witosa w Jasieńcu: 40 uczniów i 10 nauczycieli.

 

Projekt  realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.