Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim” jest Projektem realizowanym przez SYNTEA S.A. w partnerstwie z Powiatem Milickim.

Okres realizacji: 01.08.2019 – 30.09.2020
Wartość projektu wynosi 773 776,85 zł, z czego wartość wkładu UE wynosi 657 709,81 zł.
Planowane rezultaty Projektu: Minimum 85% UP podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, placówka objęta projektem zostanie doposażona w niezbędny sprzęt.

Celem Projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych dla 88 uczniów (min. 32% dziewcząt) i staży dla 77 uczniów w okresie od VIII 2019 do IX 2020.

Beneficjentami Projektu są:

  1. Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu,
  2. 88 uczniów Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu.

Zadania planowane do realizacji w ramach Projektu obejmują:

  1. Szkolenie „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”,
  2. Szkolenie „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”,
  3. Szkolenie VCC „Wykonywanie usług kelnerskich”,
  4. Kurs Baristy,
  5. Szkolenie VCC „Barman”,
  6. Organizacja praktycznych form nauczania – staże dla 77 uczestników projektu,
  7. Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku – tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów/wyposażenie szkoły z projektu.

Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie, 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.