Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” jest realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastami: Bytom i Żory w okresie od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2022r.

Całkowita wartość projektu: 1 617 086,64

Kwota dofinansowania projektu: 1 536 232,30zł

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie śląskim:

  • Technikum nr 2 im. Powstańców Śląskich w Bytomiu,
  • Technikum nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Bytomiu,
  • Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach,

służące podniesieniu zdolności 234 uczniów/uczennic (w tym 71 kobiet) do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kwalifikacji 21 nauczycieli/ek (w tym 14 kobiet) praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół z projektu.

 

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe (grupowe) dla uczniów – 100% grupy docelowej (234 uczniów) – zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia
  • Kursy podnoszące umiejętności oraz prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez 234 uczniów i wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia
  • Realizacja staży zawodowych w przedsiębiorstwach dla 117 uczniów
  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 21 nauczycieli ze szkół objętych wsparciem w projekcie
  • Stworzenie w szkołach objętych wsparciem warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy
  • Wsparcie eksperckie – Platforma kompetencji

 

 

Projekt  „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs