Wnioskodawca: Politechnika Śląska

Partnerzy projektu: Syntea S.A.

Okres realizacji projektu: 2018-09-01 – 2020-08-31

Całkowite koszty projektu: 979 918,75 PLN  

Wartość dofinansowania: 950 521,18 PLN (w tym ze środków europejskich 825 875,52 PLN)

Celem głównym projektu

jest podniesienie kompetencji 81 studentów (min. 50% kobiet) Politechniki Śląskiej – Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzu z kierunków: Logistyka, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki realizacji kompleksowego programu obejmującego:

 • certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych, językowych
 • zadania praktyczne w formie projektowej, rozwijające kompetencje niezbędne na rynku pracy:
  • komunikacyjne,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • interpersonalne,
  • analityczne,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • informatyczne
 • wizyty studyjne u pracodawców
 • wysokiej jakości programy stażowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.

Projekt „Zabrzańskie kadry dla nowoczesnych usług” realizowany jest w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój,Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.