Rekrutacja będzie prowadzona jawnie w formie aktywnej i pasywnej:

 • Forma aktywna – organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców.
 • Forma pasywna – kampania informacyjna na stronie www Projektu i plakatów w szkole.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego
 • Karta preferencji szkoleniowych (fakultatywnie)

Pozostałe:

 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu,
 • Regulamin

będą dostępne na stronach internetowych (strony www Projektu i szkół objętych wsparciem), w sekretariatach szkół, w Biurze Projektu i podczas spotkań informacyjnych. Zgłoszenia można składać w w/w miejscach, u Dyrektorów szkół lub osób wyznaczonych do koordynowania działań projektowych po stronie szkoły.

Kryteria rekrutacji dla uczniów i nauczycieli:

 1. Formalne – złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w przypadku osób poniżej 18 lat także oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego)
 2. Podstawowe – uczęszczanie do szkół objętych wsparciem na kierunkach kształcenia zawodowego lub zatrudnienie w szkołach objętych wsparciem na kierunkach kształcenia zawodowego
 3. Bezwzględne kryterium pierwszeństwa mają osoby, które w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie będą miały ukończone 18 lat
 4. Punktowe – płeć (K – 2 pkt), ON (os. niepełnospr., zaśw. – 3 pkty), pozostawanie przez co najmniej 1 rodzica bez pracy (zaśw., ośw. – 1 pkt), dojazd z innej miejscowości (1 pkt)
 5. Dodatkowe – poziom motywacji do udziału na podstawie ankiety (skala 1-10, wynik pow. 6 pkt – 1 pkt)

Kryteria rekrutacji dla nauczycieli:

 1. Podstawowe – bycie nauczycielem przedmiotów zawodowych w szkołach objętych wsparciem
 2. Punktowe – niższy, niż dyplomowany, stopień awansu zawodowego (1 pkt), rekomendacja dyrekcji (1 pkt)

Za wybór UP odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna (w składzie, np.: Kierownik Projektu, Dyrektor Szkoły). Uwzględniając kryteria, indywidualne potrzeby UP, Komisja dokona weryfikacji i ustali listę podstawową, osobno w każdej szkole i listę rezerwową (z mniejszą ilością pkt – udział w przypadku rezygnacji os. z list podst.). O wynikach UP zostaną powiadomieni mailowo, telefonicznie lub przez nauczycieli, a nauczyciele przez dyrekcję.  W przypadku problemów z rekrutacją przewiduje się intensywną akcję promocyjną, organizowanie dodatkowych spotkań z rodzicami, zaangażowanie większej ilości nauczycieli.

W rekrutacji przestrzegana będzie równość szans. Zapewnione zostanie: zgłaszanie telefonicznie chęci uczestnictwa, wykorzystanie podczas promocyjnych działań rekrutacyjnych różnorodnych, niestereotypowych wizerunków, unikanie stereotypowych wizerunków ON, zatrudnienie tłumacza jęz. migowego, pomoc przy wypełnianiu dokumentów, możliwość dojazdu celem odbioru/wypełnienia dokumentów. Wnioskodawca zakłada równe wsparcie dla K i M, uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Warunkiem zakwalifikowania jest uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników i przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie os. fiz. do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu Projektu.