Projekt pn. „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany przez powiat szczecinecki w okresie wrzesień 2021 r. – grudzień 2023 r. Wartość projektu: 2 385 998,15 zł. Dofinansowanie w kwocie: 2 147 398,15 zł, w tym ze środków europejskich: 2 028 098,42 zł oraz z budżetu państwa: 119 299,73 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie uczniów.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA SA:

Realizacja szkoleń:

  • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  • Tworzenie witryn internetowych
  • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia