Numer Projektu: RPZP.08.06.00-32-K027/19
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 8 Edukacja
Działanie: 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu i Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programów rozwojowych szkoły służących podniesieniu zdolności łącznie 200 uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację staży zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy, doradztwo zawodowe, podniesienia kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia i studia podyplomowe oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego do 30.09.2022r.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:
Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu i Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu w ramach realizowanego projektu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu:

  • „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych/content marketingu” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (publiczny rejestr kwalifikacji MEN, obejmujący kwalifikacje nadawane przez podmioty publiczne i prywatne) – szkolenie dla 10 uczestników,
  • „Język niemiecki branżowy” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji dla 60 uczestników.