Projekt „Zawodowy sukces” realizowany jest od 01.XI.2017 roku do 31.IX.2018 roku przez Powiat Siematycze/Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach, w partnerstwie z  z Syntea Spółka Akcyjna.

Cel główny Projektu

Podniesienie kompetencji 140 uczniów, w tym 60 uczniów w kierunku technik rolnik i 80 uczniów w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach, zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji trzech nauczycieli z tej szkoły poprzez doskonalenie zawodowe.

Cel zostanie osiągnięty do końca IX 2018 r., poprzez ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w tym pracodawców), w zakresie dodatkowych kursów, staży i poradnictwa zawodowego; tj., na każdym etapie realizacji projektu.

Grupa docelowa

Uczestniczki i uczestnicy projektu to 140 uczniów (min. 51 kobiet), oraz trzech nauczycieli (w tym jedna nauczycielka), Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Cele szczegółowe Projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, staże zawodowe u pracodawców zgodne z kierunkiem kształcenia oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, poprzez realizację kursów z zakresu:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – barman – 24 uczniów,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – obsługa kas fiskalnych – 24 uczniów,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – florysta – 24 uczniów,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – wykonywanie usług kelnerskich – 24 uczniów,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – carving I stopnia – 8 uczniów,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – barista – 40 uczniów,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – prawo jazdy kat. B. – 12 uczniów,
 • Technik rolnik – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz ze zmiennym wysięgiem – 36 uczniów,
 • Technik rolnik – obsługa kombajnów zbożowych i sieczkarni polowych – 24 uczniów,
 • Technik rolnik – obsługa pilarek mechanicznych – 24 uczniów,
 • Technik rolnik – operator żurawi przeładunkowych – 24 uczniów,
 • Technik rolnik – korekta racic u bydła – 24 osoby,
 • Technik rolnik – inseminacja bydła – 12 uczniów.

Każdy z powyższych kursów zostanie zakończony egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC (Vocational Competence Certificate) stanowiącym jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

Projekt  „Zawodowy sukces” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.