Wnioskodawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Okres realizacji projektu: 2018-05-01 – 2021-09-30

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Cel projektu, zgodnie z metodyką SMART, został określony jako podniesienie kompetencji 319 studentów Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (w tym min. 62,6% K – 198 osób), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznych: 12 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 13 os. (8 K) – pracowników tej uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry oraz dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności.

Cel zostanie zrealizowany w okresie: V.2018 – IX.2021r. i jest zgodny z SZOOP POWER dla działania 3.5 ponieważ dzięki osiągnięciu zakładanych wskaźników:

  • 249 studentów (w tym min 156 K) uzyska nowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje informatyczne/komunikacyjne/przedsiębiorczości,
  • 12 osób z kadry dydaktycznej rozwinie kompetencje dydaktyczne, w tym prezentacyjne, TIK i e-learningu,
  • 13 osób z kadry zarządczej i administracyjnej rozwinie kompetencje w zakresie zarządzania, księgowości, programów biurowych, języka obcego,internacjonalizacji i blended learningu,
  • 319 studentów podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.