Głównym celem projektu jest:

– podniesienie kompetencji studentów UJD odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację zajęć warsztatowych kształcących kompetencje, dodatkowych zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej

– podniesienie kompetencji pracowników UJD poprzez realizację staży dydaktycznych w wybitnych światowych ośrodkach

– wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie stosowanego systemu zarządzania uczelnią w celu pełnego wykorzystania możliwości systemu do optymalizacji procesów zarządzania.

Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji studentów/ek Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, poprzez uczestniczenie w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami tj. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, stażów wysokiej jakości oraz pracowników poprzez realizację stażów dydaktycznych w wybitnych ośrodkach.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 do 30.09.2022

Wartość projektu: 4 333 417,23 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 203 414,71 zł